Servei CEPRAL

Servei CEPRAL

CEPRAL: Certificació de la Experiència Professional per a Reconeixements Acadèmics i Laborals

21 de maig de 2013 – El COETIC posa en marxa el Servei CEPRAL i emet la comunicació següent:

Molts professionals de la informàtica, titulats o no, es troben davant la necessitat d’acreditar la seva experiència professional davant empreses i universitats. Evidenciar la experiència professional no és trivial, perquè fer-lo be suposa que primer l’interessat ha de documentar-la amb fonts diverses, i després el destinatari ha d’analitzar-la adequadament.

Al món laboral això és força inviable i en el millor dels casos es fa només a la etapa final d’un procés de selecció quan és, o pot ser, força rigorós. En general, davant les empreses, la experiència professional és auto-declarada en els CV i això dificulta enormement a les empreses diferenciar als professionals amb experiència dels que realment no la tenen.

Conscients d’aquesta problemàtica, el COETIC ha dissenyat un servei de certificació de la experiència professional, que facilita als professionals informàtics acreditar amb un únic document —un certificat— el seu nivell d’experiència acumulada en un determinat perfil professional bàsic de l’àmbit de l’enginyeria informàtica.

Aquesta certificació d’experiència professional està adreçada tant als professionals titulats com als no titulats. El COETIC entén que ha de ser així perquè reconeix que hi ha magnífics professionals en perfils concrets de l’àmbit de l’enginyeria que no estan titulats, i perquè en definitiva, la certificació no és d’avaluació de coneixements sinó d’experiència professional evidenciada.

Per fer efectiu aquest servei, anomenat CEPRAL (Certificació de la Experiència Professional per a Reconeixements Acadèmics i Laborals), en el COETIC s’ha constituït el Comitè CEPRAL, que està composat per 12 col‧legiats que s’han format adequadament en el disseny i anàlisi de perfils professionals per poder oferir aquest servei de manera rigorosa a la societat.

El servei s’ofereix a través de la plataforma https://coetic.cepral.net i desitgem que aquesta innovació que ha dissenyat i implementat el COETIC sigui de profit i ben acollida pels professionals de la informàtica, les empreses i les universitats.

 La Junta Directiva i Comitè CEPRAL del COETIC

Anuncis